สมัครตัวแทนจำหน่าย

ข้อมูลสมาชิก (Account information)
  • ชื่อสมาชิก (username) เป็นชื่อสำหรับใช้ในการ sign in เข้าสู่ระบบสมาชิก
  • ขนาดความยาว 4-15 ตัวอักษร
  • ชื่อสมาชิกต้องเป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษตัวเล็ก (a-z) , ตัวเลข (0-9) , สัญลักษณ์ ( - _ ) และ ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร ( a-z ) เท่านั้น
  • ห้ามมีการเว้นวรรคอย่างเด็ดขาด
รหัสผ่านต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อความถูกต้องของการป้อนรหัสผ่าน
ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal information)
ชื่อสำหรับแสดง ( Name ) เป็นชื่อที่จะนำไปแสดงในหน้าเว็บไซท์ เมื่อท่านส่งหัวข้อหรือแสดงความคิดเห็น (ท่านสามารถใช้ชื่อย่อ หรือชื่อเล่น หรือสมญานามอื่นๆ ได้)
  • กรุณาป้อนอี-เมล์ของท่านให้ถูกต้อง ทางเว็บไซท์จะไม่มีการแสดงอีเมล์นี้ของท่านในหน้าเว็บไซท์ แต่จะใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
    1. ท่านลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านไปให้ท่านตามอีเมล์ที่ระบุนี้
    2. มีการติดต่อจากแบบฟอร์มที่ให้กรอกในหน้าเว็บไซท์เพื่อส่งถึงท่าน
ข้อมูลร้านค้า (Shop information)
สถานที่ตั้งร้านจะเป็นสถานที่สำหรับส่งสินค้า ท่านต้องระบุให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อทางเราจะได้จัดส่งสินค้าไปให้ท่านได้ถูกต้องและรวดเร็ว
ตำแหน่งละติจูด-ลองกิจูดบนแผนที่ ตัวอย่าง 7.007977,100.467167 สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Google Map หรือจากแผนที่ด้านล่าง
อื่น ๆ (Other information)
หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * กํากับอยู่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

คลิกบนแผนที่แล้วลากตัวระบุตำแหน่งเพื่อระบุพิกัดของร้าน